Wednesday, 13 December 2017

PENGHURAIAN KERJA PERKHIDMATAN PEGAWAI KAWALAN ALAM SEKITAR

1
PENGHURAIAN KERJA PERKHIDMATAN
PEGAWAI KAWALAN ALAM SEKITAR
1. SKIM PERKHIDMATAN
Pegawai Kawalan Alam Sekitar Gred C41, C44, C48, C52, C54.
2. PERINGKAT ORGANISASI
Jabatan Alam Sekitar.
3. RINGKASAN TUGAS
Bertanggungjawab menguatkuasakan Akta Kualiti Alam Sekeliling (AKAS)
1974 dan peraturan-peraturan di bawahnya serta Akta Zon Ekonomi Eksklusif
1984, menyumbang khidmat teknikal berkaitan pengurusan alam sekitar di
peringkat nasional dan antarabangsa, mendidik dan meningkatkan kesedaran
awam terhadap tanggungjawab bersama memelihara alam sekitar, memenuhi
keperluan dan harapan stakeholders.
4. SKOP FUNGSI DAN BIDANG TUGAS
4.1 Pegawai Kawalan Alam Sekitar Gred C41
a. Menjalankan kerja siasatan terhadap premis-premis yang
tertakluk kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling (AKAS) 1974 dan
menyediakan kertas siasatan kes-kes pencemaran alam sekitar
untuk tindakan undang-undang.
b. Menjadi pegawai pendakwa serta saksi bagi kes-kes tindakan
mahkamah.
c. Mengkaji dan menganalisis data-data pengawasan kualiti alam
sekitar.
d. Mengkaji dan mengulas Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam
Sekeliling (EIA) serta permohonan cadangan projek
pembangunan [Penilaian Awal Tapak (PAT)] dan Kebenaran
Bertulis (KB).
e. Mengkaji dan memproses permohonan pengurusan khas
buangan terjadual serta guna semula buangan terjadual.
2
f. Memproses permohonan lesen baru dan pembaharuan lesen
bagi premis-premis yang perlu dilesenkan [Premis Yang
Ditetapkan (PYDT)] dan permohonan import eksport buangan
terjadual.
g. Melaksanakan program-program pendidikan dan kesedaran
alam sekitar.
h. Menyediakan modul-modul latihan untuk anggota JAS.
i. Memberikan khidmat kepakaran teknikal dalam pengurusan
alam sekitar.
j. Membincang dan menyemak semula kertas kerja yang
disampaikan oleh pegawai bawahan dan menyediakan laporan
berkaitan.
k. Menyelia pegawai-pegawai bawahan dalam urusan tugas
harian.
l. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan dan menyediakan
draf Laporan Tahunan Jabatan.
m. Mengetuai, memimpin dan menyelia unit/ cawangan di bawah
tanggungjawabnya.
4.2 Pegawai Kawalan Alam Sekitar Gred C44
a. Mengetuai, memimpin dan menyelia unit/ cawangan di bawah
tanggungjawabnya.
b. Menyelia tugas-tugas penguatkuasaan dan pengawasan,
pegawai-pegawai bawahan dalam urusan tugas harian serta
operasi bilik kawalan dan mengurus aduan-aduan berkenaan
sumber asli dan pencemaran alam sekitar.
c. Menyediakan input teknikal bagi penyediaan kertas-kertas kerja
teknikal seperti memorandum jemaah menteri, kertas mesyuarat
exco, jawapan kepada soalan-soalan Dewan Rakyat/ Dewan
Negeri, kertas seminar di persidangan peringkat kebangsaan
dan antarabangsa.
d. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan jabatan.
e. Membincang dan menyemak semula kertas kerja yang
disampaikan oleh pegawai bawahan dan menyediakan laporan
berkaitan.
3
f. Mengetuai Unit Perkhidmatan dan Alatan (Stor Teknikal).
g. Menjadi pegawai pendakwa bagi kes-kes tindakan mahkamah.
4.3 Pegawai Kawalan Alam Sekitar Gred C48
a. Mengetuai, memimpin dan menyelia seksyen/ bahagian/
cawangan di bawah tanggungjawabnya.
b. Menyediakan kertas-kertas kerja teknikal seperti memorandum
jemaah menteri, kertas mesyuarat exco, jawapan kepada
soalan-soalan Dewan Rakyat/ Dewan Negeri, kertas seminar di
persidangan peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
c. Menghadiri mesyuarat dan persidangan di peringkat
kebangsaaan dan antarabangsa serta mengambil tindakan
susulan.
d. Menyediakan program, aktiviti dan belanjawan tahunan bagi
seksyen/ bahagian dan cawangan di bawah tanggungjawabnya.
e. Mengurus aduan dan kontigensi alam sekitar.
f. Mengawal selia pelaksanaan pelan tindakan dan rancangan
kontigensi.
g. Menggubal, menyemak semula dan menyediakan draf undangundang,
dasar dan polisi, pelan tindakan operasi dan garis
panduan berkaitan alam sekitar.
h. Mengetuai unit pendakwaan dan menjadi pegawai pendakwa
bagi kes-kes tindakan mahkamah.
i. Menyemak kertas siasatan bagi tujuan pendakwaan di
mahkamah serta merancang dan membangunkan modul latihan
bagi anggota JAS.
j. Memberi latihan dan ceramah berhubung pengurusan alam
sekitar.
k. Memberi input dan khidmat nasihat kepada stakeholders
berkenaan keperluan alam sekitar.
l. Mengkaji dan mengulas Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam
Sekeliling (EIA).
4
m. Menilai semula pencapaian dan keberkesanan program dan
aktiviti alam sekitar bagi sekyen/ bahagian dan cawangan di
bawah tanggungjawabnya.
n. Menyemak dan memperakukan ketetapan bagi kes-kes
permohonan PAT, KB, lesen, pengurusan khas buangan
terjadual import, dan eksport.
4.4 Pegawai Kawalan Alam Sekitar Gred C52
a. Mentadbir dan menguatkuasakan Akta Kualiti Alam Sekeliling
1974 dan Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984 (EEZ).
i. merancang, menyelia dan mengawasi program kerja
bahagian-bahagian di Jabatan.
 Program Siasatan Penguatkuasaan Punca Tetap.
 Program Penguatkuasaan Punca Bergerak.
 Program Pencegahan Pembakaran Terbuka.
 Program Sebaran Maklumat dan Pendidikan Alam
Sekitar.
 Program Pengawasan Kualiti Alam Sekeliling.
ii. memproses dan membuat syor/ cadangan keputusan ke
atas semua permohonan projek-projek EIA, penilaian
awal letak tapak (PAT), kebenaran bertulis penggunaan
bahan api (APB), kelulusan bertulis bagi pelepasan
efluen (KB) dan lain-lain permohonan yang ditetapkan di
bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling dan Peraturanperaturan
di bawahnya.
iii. melaksanakan dan membuat syor/ cadangan keputusan
ke atas semua tindakan siasatan aduan pencemaran
alam sekitar.
iv. membuat syor/ cadangan keputusan ke atas kes-kes
yang dimajukan untuk tindakan mahkamah dan Perintah
Larangan.
b. Memberi khidmat nasihat pakar kepada pelanggan.
c. Mewakili Pengarah di Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan
Negeri dan sebagainya.
d. Melaksanakan dasar yang ditetapkan bagi mempertingkatkan
hubungan dua hala, Malaysia dengan negara-negara ASEAN,
UNEP dan badan-badan antarabangsa berkaitan dengan
pengurusan alam sekitar serta keputusan-keputusan ’Protokol
5
Montreal / Basel Convention’ mengenai penjagaan alam sekitar
negara.
e. Menyediakan draf Laporan Tahunan Jabatan.
4.5 Pegawai Kawalan Alam Sekitar Gred C54
Bertanggungjawab kepada Ketua Pengarah Alam Sekitar dalam hal
ehwal berikut:
a. Merancang dan menentukan perjalanan jabatan berjalan teratur
mengikut prosedur dan peraturan yang ditetapkan.
b. Merancang dan menentukan urusan pentadbiran dan kewangan
jabatan dibuat secara optima dan menghasilkan produktiviti
yang disasarkan.
c. Mentadbir dan menguatkuasakan Akta Kualiti Alam Sekeliling
1974 dan Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984 (EEZ).
i. merancang, menyelia, mengawasi dan meluluskan
program kerja bahagian-bahagian di jabatan.
 Program siasatan penguatkuasaan punca tetap.
 Program penguatkuasaan punca bergerak.
 Program pencegahan pembakaran terbuka.
 Program sebaran maklumat dan pendidikan alam
sekitar.
 Program pengawasan kualiti alam sekeliling.
ii. membuat keputusan ke atas semua permohonan projekprojek
EIA, penilaian awal letak tapak (PAT), kebenaran
bertulis penggunaan bahan api (APB), kelulusan bertulis
bagi pelepasan efluen (KB) dan lain-lain permohonan
yang ditetapkan dibawah Akta Kualiti Alam Sekeliling dan
Peraturan-peraturan di bawahnya.
iii. membuat keputusan ke atas semua tindakan siasatan
aduan pencemaran alam sekitar serta kes-kes yang
disyor untuk tindakan mahkamah dan Perintah Larangan.
iv. mempengerusikan Mesyuarat Panel Pengulas EIA dan
Mesyuarat Serenti EIA.
v. menjadi penyelaras tapak bagi kerja-kerja pembersihan
bagi insiden alam sekitar seperti tumpahan minyak,
pencemaran pantai, pembakaran terbuka hutan dan
bencana alam sekitar seperti tumpahan bahan kimia,
6
letupan dan sebagainya yang melibatkan bidang kuasa
jabatan.
d. Memberi khidmat nasihat pakar kepada pelanggan.
e. Mewakili Ketua Pengarah Alam Sekitar di Mesyuarat Pasca
Kabinet, Mesyuarat STANCO, Jawatankuasa Pembangunan
Negeri dan sebagainya.
f. Melaksanakan dasar yang ditetapkan bagi mempertingkatkan
hubungan dua hala Malaysia dengan negara-negara ASEAN,
UNEP dan badan-badan antarabangsa berkaitan dengan
pengurusan alam sekitar serta keputusan-keputusan ‘Protokol
Montreal/ Basel Convention’ mengenai penjagaan alam sekitar
negara.
g. Menyediakan Laporan Tahunan Jabatan.
5. HUBUNGAN KERJA
Dalaman
a. Pengurusan Tertinggi Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar dan
Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi.
b. Pegawai di Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar dan
Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi.
Luaran
a. Semua kementerian/ jabatan di peringkat Persekutuan dan negeri,
semua agensi/ badan berkanun, semua kerajaan tempatan dan
individu yang berurusan.
b. Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar negara.
c. Pertubuhan/ persatuan dalam dan luar negara.
d. Pengguna.
6. PERSEKITARAN KERJA
a. Dalam dan luar pejabat.
b. Dalam negara dan luar negara.
7
7. KEBOLEHAN YANG DIUTAMAKAN (PENGETAHUAN/ KEMAHIRAN)
a. Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian dalam bidang kimia hayat, kaji
hayat, fizik atau ekologi yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusiinstitusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya.
b. Ijazah Sarjana Muda Sains (Alam Sekitar) yang diiktiraf oleh kerajaan
daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya.
c. Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam, Mekanik, Kimia, Elektrik
atau Pertanian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya.
d. Kelayakan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setaraf dengannya
oleh Kerajaan.
e. Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus ujian lisan) pada peringkat Sijil
Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya
oleh kerajaan.
f. Berkebolehan berkomunikasi secara lisan dan bertulis sama ada
dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.
g. Berkebolehan memberikan pendapat secara profesional dan memberi
khidmat nasihat.
h. Berkebolehan dalam bidang komputer.
i. Berkebolehan dalam menulis laporan yang berkualiti.
8. SIFAT-SIFAT YANG BERSESUAIAN DENGAN JAWATAN
a. Integriti.
b. Bekerjasama.
c. Bertanggungjawab.
d. Profesionalisme.
e. Kebebasan, adil dan saksama.
f. Kualiti.
8
g. Kompetensi dan ketelitian.
h. Displin diri.
i. Amanah.
j. Jujur.
k. Ikhlas.
9. ANCAMAN/ BAHAYA
a. Percanggahan kepentingan.
b. Penglibatan dengan aktiviti luar pejabat.
c. Boleh diambil tindakan undang-undang.
d. Tekanan.
e. Risiko terdedah kepada peluang penyelewengan.
f. Keselamatan diri semasa menjalankan tugasan luar.
g. Risiko terdedah kepada bahan kimia.
Sumber : Emel daripada Jabatan Alam Sekitar bertarikh 8 Mei 2009.

Tuesday, 1 November 2011

Advertise to over 10 million individuals across the world

Increase search engine rank

Increase your web-site search engine rankings

Showing up on search engines is one of the most critical ways to increase website traffic and display your business or service to customers that might be interested in what you are offering.
Most of the big search engines use an algorithm to calculate your website ranks.
Search engines know the number of web-sites are linking to your web-site; more referrers and hits higher rank for your website.
Get Higher Rank...

Get More Shoppers

Get More Visitors, Get More Income!!!

With no day-to-day current of shoppers you cannot have stable everyday income.
You cannot get income if no one visits your web-site. You need customers to see your products, every day, 24 hours!
Our company helps more than 30,000 customers get more visitors from Internet.
You can get more revenue by receiving hundreds of real interested shoppers to see your products.
More Visitors...

Millions of Shoppers

Millions of Customers

Connect your business to millions of shoppers looking for products and services.
Our auditory is constantly growing and now it's over 25 million unique shoppers each month. We only work with high-quality local and worldwide promotion portals, which bring potential visitors from North America, Western Europe and upcoming markets.
Get More Hits, Get More Shoppers...

Get Cash From Your Blog

Extra Cash From Your Website

Pouring Cash Directly Into Your Pocket!!!

It works round-the-clock, and for not just days or weeks, but for months and months, very own Money From Your Website making you tons of CASH!
It works round-the-clock, and for not just days or weeks, but for months and months, very own Money From Your Website making you tons of CASH!

Have you ever dreamed about a real and easy way to get cash in Online, even if you have absolutely no experience?
We have good news....

Get revenue on the internet now


Turn your priceless website traffic into money. Join our partner program. We offer the most pay-per-click rate to help maximize your revenue stream.

Imagine running of a something that never failed to provide you with money-flow. A never ending money generator, a system so incredibly profitable that you never had to work for a boss ever again!

0 (zero) investment program

We designed this system specifically for NO COST methods, to make thousands, if not millions of dollars, without spending money.

Join our revenue making program absolutely free and 100% risk free.

Get Started now

Sign Up...

Signup is free

Income while you sleep.

Earn $1,000... $2,000... $5,000...
Turn your site traffic into money!

You get paid for every user that clicks on our advertising. Our goal is to enable you to make as much as possible from your advertising space. We pay monthly, either by check, or instantly through PayPal.

Our program enables you to generate a steady stream of income, 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Allowing you more time to focus on the things you love. You'll even be making money while your sleep!

TESTIMONIALS
TESTIMONIALS
"...It's great idea making money online..."
"...It's great idea making money online..."

Thank you so much for creating this unique opportunity for me. I'm studying at the University of Manitoba and I have always been motivated to find new ways of making cash. Your site is perfect for me making extra revenue. It's great idea making income on the internet!

Christine Taylor, CA

Will my Web site work for me?

Yes, absolutely! With our partner program everyone can earn every day! You will earn income from 100,000 advertisers. Also you can be absolutely new to use our system - you don't have to have ANY experience. That's really simple.

We have successful members from all countries of the globe and they are part time employees, students, house wives, retired people, just everybody. Because our system works anywhere and for everyone!

Any proof of earnings?

Sure. For example, look at the results of using our partners program. Here is real screenshot of bank account presented by a partner:

TESTIMONIALS
TESTIMONIALS
"...I have been looking for something like this..."
"...I have been looking for something like this..."

Hi, this is wonderful!!!! I have been looking for something like this! I found your site and just wanted you to know that I think this idea is splendid. Good luck to you.

Iohan Vanden Broek, NZ

Here's All You Have to Do...

  1. Fill in the registration form

  2. Insert received code into your website

  3. Watch that your revenue grow

Get Started now

Sign Up...

Signup is freeTraffic Brokers - The #1 Make Money Online Community Traffic Brokers is a unique and proven step-by-step system that anyone can use to build a real business online. Check out our free presentation to learn more and get started today.

make-money-468x60

Monday, 31 October 2011

Get Money From Your Blog

Extra Cash From Your Website

Pouring Cash Directly Into Your Pocket!!!

It works round-the-clock, and for not just days or weeks, but for months and months, very own Money From Your Website making you tons of CASH!
It works round-the-clock, and for not just days or weeks, but for months and months, very own Money From Your Website making you tons of CASH!

Have you ever wished about a real and easy way to make cash in Online, even if you have absolutely no experience?
We have good news....

Make cash on the internet now


Turn your expensive web site traffic into money. Join our partner program. We offer the most pay-per-click rate to help maximize your revenue stream.

Imagine running of a something that never failed to provide you with cash-flow. A never ending income generator, a system so amazingly profitable that you never had to work for a boss ever again!

0 (zero) investment program

We designed this system specifically for NO COST methods, to make thousands, if not millions of dollars, without spending money.

Join our money making program absolutely free and 100% risk free.

Get Started now

Sign Up...

Signup is free

Income while you sleep.

Earn $1,000... $2,000... $5,000...
Turn your site traffic into income!

You get paid for every individual that clicks on our commercial. Our goal is to enable you to make as much as possible from your commercial space. We pay monthly, either by check, or instantly through PayPal.

Our program enables you to generate a steady stream of income, 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Allowing you more time to focus on the things you love. You'll even be making cash while your sleep!

TESTIMONIALS
TESTIMONIALS
"...It's great idea making money online..."
"...It's great idea making money online..."

Thank you so much for creating this unique opportunity for me. I'm studying at the University of Manitoba and I have always been motivated to find new ways of making cash. Your website is perfect for me making extra revenue. It's great idea making revenue online!

Christine Taylor, CA

Will my Website work for me?

Yes, absolutely! With our affiliate program everyone can earn every day! You will earn revenue from 100,000 advertisers. Also you can be absolutely new to use our system - you don't have to have ANY experience. That's really simple.

We have successful members from all countries of the globe and they are part time employees, students, house wives, retired people, just everybody. Because our system works anywhere and for everyone!

Any proof of earnings?

Sure. For example, look at the results of using our partners program. Here is real screenshot of bank account presented by a partner:

TESTIMONIALS
TESTIMONIALS
"...I have been looking for something like this..."
"...I have been looking for something like this..."

Hi, this is wonderful!!!! I have been looking for something like this! I found your site and just wanted you to know that I think this idea is splendid. Good luck to you.

Iohan Vanden Broek, NZ

Here's All You Have to Do...

  1. Fill in the registration form

  2. Insert received code into your web page

  3. Watch that your revenue grow

Get Started now

Sign Up...

Signup is freeHow to Make Money Online from EVERYTHING! Online Business with N How to Make money Online from EVERYTHING! Internet Business with No Investment EVER FREE WEBSITE Costs NO MONEY ever and lets you Earn Make Money From Everything

make-money-468x60-2

Monday, 14 March 2011

Rasulullah Menangis di Padang Mahsyar


“Aku adalah orang yang paling awal dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat yang tiada kebanggaan. Bagiku ada syafaat pada hari kiamat yang tiada kemegahan. Bendera pujian di tanganku dan nabi-nabi keseluruhannya berada di bawah benderaku. Umatku adalah umat yang terbaik. Mereka adalah umat yang pertama dihisab sebelum umat yang lain. Ketika mereka bangkit dari kubur, mereka akan membuang tanah yang ada di atas kepala mereka. Mereka semua akan berkata, ‘Kami bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah serta dibenarkan oleh para rasul’.”
Ibnu Abbas berkata,
“Orang yang pertama dibangkitkan dari kubur di hari kiamat ialah Muhammad. Malaikat Jibril akan datang kepadanya bersama seekor Buraq. Israfil pula datang dengan membawa bersama bendera dan mahkota. Izrail pula datang dengan membawa bersamanya pakaian-pakaian surga.”
Malaikat Jibril akan menyeru,
“Wahai dunia! Di mana kubur Muhammad?”
Bumi menjawab, “Sesungguhnya, Tuhanku telah menjadikan aku hancur. Telah hilang segala lingkaran, tanda dan gunung-ganungku. Aku tidak tahu dimana kubur Muhammad.”

Rasulullah bersabda, “Lalu diangkatkan tiang-tiang dari cahaya dari kubur Nabi Muhammad ke awan langit. Maka, empat malaikat berada di atas kubur.”
Israfil bersuara, “Wahai roh yang baik! Kembalilah ke tubuh yang baik!” Maka, kubur terbelah dua.
Pada seruan yang kedua pula, kubur mula terbongkar. Pada seruan yang ketiga, ketika Rasulullah berdiri, beliau telah membuang tanah di atas kepala dan janggut beliau. Rasulullah melihat kanan dan kiri. Beliau dapati, tiada lagi bangunan. Beliau menangis sehingga mengalir air matanya ke pipi.

Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, “Bangun wahai Muhammad! Sesungguhnya kamu di sisi Allah di tempat yang luas.” Rasulullah bertanya, “Kekasihku Jibril! Hari apakah ini?” Jibril menjawab, “Wahai Muhammad! Janganlah kamu takut! Inilah hari kiamat. Inilah hari kerugian dan penyesalan. Inilah hari pembentangan Allah.”
Rasulullah berkata, “Kekasihku Jibril! Gembirakanlah aku!” Jibril bertanya, “Apakah yang kamu lihat di hadapanmu?” Rasulullah berkata, “Bukan seperti itu pertanyaanku.” Jibril berkata, “Adakah kamu tidak melihat bendera kepujian yang terpacak di atasmu?” Rasulullah berkata, “Bukan itu maksud pertanyaanku. Aku bertanya kepadamu akan umatku. Di mana perjanjian mereka?”
Jibril berkata, “Demi keagungan Tuhanku! Tidak akan terbongkar oleh bumi daripada manusia, sebelummu?” Rasulullah berkata, “Niscaya akan, buatlah pertolongan pada hari ini. Aku akan mensyafaatkan umatku.” Jibril berkata, “Tungganglah Buraq ini wahai Muhammad dan pergilah ke hadapan Tuhanmu!”
Malaikat Jibril datang bersama Buraq ke arah Rasulullah. Buraq meronta-ronta, lalu Jibril berkata kepadanya, “Wahai Buraq! Adakah kamu tidak malu dengan makhluk yang paling baik dicipta oleh Allah? Sudahkah Allah perintahkan kepadamu agar mentaatinya?”
Buraq menjawab, “Aku tahu semua itu. Akan tetapi, aku ingin dia mensyafaatiku agar memasuki surga sebelum dia menunggangku. Sesungguhnya, Allah akan datang pada hari ini dalam keadaan marah. Keadaan yang belum pernah terjadi sebelum ini.”
Rasulullah bersabda kepada Buraq, “Ya! Sekiranya kamu berhajatkan syafaatku, niscaya aku memberi syafaat kepadamu.”

Setelah berpuas hati, Buraq membenarkan Rasulullah menunggangnya lalu dia melangkah. Setiap langkahan Buraq sejauh pandangan mata.
Apabila Rasulullah berada di Baitul Maqdis di atas bumi dari perak yang putih, malaikat Israfil menyeru, “Wahai tubuh-tubuh yang telah hancur, tulang-tulang yang telah rapuh, rambut-rambut yang bertaburan dan urat-urat yang terputus-putus! Bangkitlah kamu dari perut burung, dari perut binatang buas, dari dasar laut dan dari perut bumi ke perhimpunan Allah Yang Maha Perkasa”

Roh-roh telah diletakkan di dalam sangkakala. Di dalamnya ada beberapa tingkat dengan bilangan roh makhluk. Setiap roh, akan didudukkan berada di dalam tingkat. Langit di atas bumi akan menurunkan hujan dari lautan kehidupan akan air yang sangat pekat seperti air mani lelaki. Dengan demikian, tersusunlah tulang-tulang, urat-urat memanjang, daging kulit dan bulu akan tumbuh. Sebagian mereka akan kekal ke atas sebagian tubuh tanpa roh.
Allah berfirman, “Wahai Israfil! Tiup sangkakala tersebut dan hidupkan mereka dengan izin-Ku akan penghuni kubur. Sebagian mereka adalah golongan yang gembira dan suka. Sebagian dari mereka adalah golongan yang celaka dan derita.” Malaikat Israfil menjerit, “Wahai roh-roh yang telah hancur! Kembalilah kamu kepada tubuh-tubuhmu. Bangkitlah kamu untuk dikumpulkan di hadapan Allah.”
Allah berfirman, “Demi keagungan dan ketinggian-Ku! Aku kembalikan setiap roh pada tubuh-tubuhnya!” Apabila roh-roh mendengar sumpah Allah, roh-roh pun keluar untuk mencari jasad mereka. Maka, kembalilah roh pada jasadnya. Bumi pula terbongkar dan mengeluarkan jasad-jasad mereka. Apabila semuanya sedia, masing-masing melihat.

Rasulullah duduk di padang pasir Baitul Maqdis, melihat makhluk-makhluk. Mereka berdiri seperti belalang yang berterbangan. 70 umat berdiri. Umat Rasulullah merupakan satu umat. Rasulullah berhenti memperhatikan ke arah mereka. Mereka seperti gelombang lautan. Jibril menyeru, “Wahai sekalian makhluk, datanglah kamu semua ke tempat perhimpunan yang telah disediakan oleh Allah.”
Umat-umat datang di dalam keadaan satu-satu kumpulan. Setiap kali Rasulullah berjumpa satu umat, beliau akan bertanya, “Di mana umatku?” Jibril berkata, “Wahai Muhammad! Umatmu adalah umat yang terakhir.” Apabila nabi Isa datang, Jibril menyeru, “Tempatmu!” Maka nabi Isa dan Jibril menangis.
Rasulullah bertanya, “Mengapa kamu berdua menangis.” Jibril berkata: “Bagaimana keadaan umatmu, Muhammad?” Rasulullah bertanya, “Di mana umatku?” Jibril menjawab, “Mereka semua telah datang. Mereka berjalan lambat dan perlahan.”

Apabila mendengar cerita demikian, Rasulullah menangis lalu bertanya, “Wahai Jibril! Bagaimana keadaan umatku yang berbuat dosa?” Jibril menjawab, “Lihatlah mereka wahai Muhammad!” Apabila Rasulullah melihat mereka, mereka gembira dan mengucapkan selawat kepada beliau dengan apa yang telah Allah muliakannya. Mereka gembira kerana dapat bertemu dengan beliau.
Rasulullah juga gembira terhadap mereka.
Lalu Rasulullah bertemu umatnya yang berdosa. Mereka menangis serta memikul beban di atas belakang mereka sambil menyeru, “Wahai Muhammad!” Air mata mereka mengalir di pipi. Orang-orang zalim memikul kezaliman mereka. Rasulullah berkata, “Wahai umatku.”
Mereka berkumpul di sisinya. Umat-umatnya menangis.
Ketika mereka di dalam keadaan demikian, terdengar dari arah Allah seruan yang menyeru, “Di mana Jibril?” Jibril berkata, “Jibril di hadapan Allah.” Allah berfirman di dalam keadaan Dia amat mengetahui sesuatu yang tersembunyi,
“Di mana umat Muhammad?” Jibril berkata, “Mereka adalah sebaik umat.”
Allah berfirman, “Wahai Jibril! Katakanlah kepada kekasih-Ku Muhammad bahwa umatnya akan datang untuk ditayangkan di hadapan-Ku.”

Malaikat Jibril kembali di dalam keadaan menangis lalu berkata, “Wahai Muhammad! Umatmu telah datang untuk ditayangkan kepada Allah.” Rasulullah berpaling ke arah umatnya lalu berkata, “Sesungguhnya kamu telah dipanggil untuk dihadapkan kepada Allah.”
Orang-orang yang berdosa menangis karena terkejut dan takut akan azab Allah. Rasululah memimpin mereka sebagaimana pengembala memimpin ternakannya menuju di hadapan Allah.
Allah berfirman, “Wahai hamba-Ku! Dengarkanlah kamu baik-baik kepada-Ku tuduhan apa-apa yang telah diperdengarkan bagi kamu dan kamu semua melakukan dosa!”
Hamba-hamba Allah terdiam. Allah berfirman, “Hari ini, Kami akan membalas setiap jiwa dengan apa yang telah mereka usahakan. Hari ini, Aku akan memuliakan siapa yang mentaati-Ku. Dan, Aku akan mengazab siapa yang durhaka terhadap-Ku. Wahai Jibril! Pergi ke arah Malik, penjaga neraka! Katakanlah kepadanya, bawakan Jahanam!”

Jibril pergi berjumpa Malik, penjaga neraka lalu berkata, “Wahai Malik! Allah telah memerintahkanmu agar membawa Jahanam.”
Malik bertanya, “Apakah hari ini?”
Jibril menjawab, “Hari ini adalah hari kiamat. Hari yang telah ditetapkan untuk membalas setiap jiwa dengan apa yang telah mereka usahakan.”
Malik berkata, “Wahai Jibril! Adakah Allah telah mengumpulkan makhluk?”
Jibril menjawab, “Ya!”
Malik bertanya, “Di mana Muhammad dan umatnya?”
Jibril berkata, “Di hadapan Allah!”
Malik bertanya lagi, “Bagaimana mereka mampu menahan kesabaran terhadap kepanasan nyalaan Jahanam apabila mereka melintasinya sedangkan mereka semua adalah umat yang lemah?”
Jibril menjawab, “Aku tidak tahu!”

Malik menjerit ke arah neraka dengan sekali jeritan yang menggerunkan. Neraka berdiri di atas tiang-tiangnya. Neraka mempunyai tiang-tiang yang keras, kuat dan panjang. Api dinyalakan sehingga tiada kekal mata seorang dari makhluk melainkan bercucuran air mata mereka (semuanya menangis). Air mata sudah terhenti manakala air mata darah manusia mengambil alih. Anak-anak mulai beruban rambutnya. Ibu-ibu yang memikul anaknya mencampakkan mereka. Manusia kelihatan mabuk padahal mereka sebenarnya tidak mabuk.
Hari kiamat adalah waktu terakhir semua manusia, tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat, padahal Allah Maha Pengampun.
Satu-satunya penolong hanyalah syafaat Rasulullah, dan syafaat itu berlaku untuk umat Rasulullah yang mengikuti sunnahnya.
Oleh karena itu, marilah kita cintai dan ikuti Rasulullah mulai sekarang sebelum datangnya hari kiamat itu, jangan menganggap hari akhir itu masih lama datangnya, tidak usah menunggu tanda-tanda kiamat dahulu untuk bertaubat, karena dosa sebesar apa pun akan diampuni olah Allah selagi hayat masih di kandung badan. semoga kita terhindar dari keganasan malaikat Malik dan Neraka Jahannam. Amin…

[http://myp0s.wordpress.com/2010/09/08/rasulullah-menangis-di-padang-mahsyar/]

SPB Mobile Shell v3.7.2 - Tampilan Screen Baru di Nokia dan Sony Ericcson

        SPB Mobile Shell adalah sebuah aplikasi khusus yang dirancang untuk merubah tampilan Nokia Symbian s60v5 Touchscreen baik itu layar homescreen,ikon-ikon menu pendukung maupun tampilan antarmuka di dalamnya ikut dirubah.Di dalamnya juga ditambahkan fitur slide dan spin untuk berpindah dari menu satu ke menu lainnya.Jika dilihat secara keseluruhan memang aplikasi SPB Mobile Shell ini merubah secara keseluruhan tampilan di Nokia s60v5 kita sehingga akan mengurangi rasa kebosanan dengan tampilan standar yang monoton.Fungsi menu dan pengaturan lain juga bisa anda personalisasikan sesuai dengan keinginan anda.Dengan menggunakan aplikasi SPB Mobile Shell,tampilan ponsel menjadi lebih atraktif dan tentunya beda daripada yang lain.
             
SPB Mobile Shell,sebuah aplikasi Nokia s60v5 yang sangat berguna untuk merubah tampilan supaya terasa lebih elegan dan atraktif.Untuk penggunaannya sangatlah mudah,anda hanya perlu menginstall aplikasi dan menjalankannya.Masukkan Serial Number di bawah ini jika aplikasi belum bisa digunakan di ponsel anda secara full version.
* Serial Number : 8C59PPVX2BM4
Download di link ini: SPB Mobile Shell v3.72

                                    

Wednesday, 9 March 2011

Gagal install aplikasi di ponsel anda??? Ikuti tutorial ini

           

       Kegagalan menginstall app di hf yg menggunakan platform symbian selalu terjadi.hal ini disebabkan oleh certificate yang diberikn oleh pengeluar aplikasi telah expired.apbila mginstall aplikasi,note 'certificate error' akan muncul di screen hf anda.bg mengatasi masalah ini,sy ada 2 cara yang selalu digunakn iaitu dgn mggunakan aplikasi Freesigner dan Heloox.
     **Click di link ini untuk download heloox  dan freesigner   http://virgo.mywapblog.com/